Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

Artikel l – Toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen, dienstverlening door Preston Ability , aan de afnemers zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing voorzover niet door beiden hiervan nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Preston Ability niet aanvaard. 

Artikel 2 – Verkoopcondities 

 1. Alle van Preston Ability uitgegane offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering franco aan huis binnen Nederland en zijn exclusief omzetbelasting, montage en installatie, tenzij
  partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Bij gebreke van een plaatsaanduiding
  geldt de prijs voor levering ten hoofdkantore van de afnemer in Nederland.
 2. Orders en acceptatie van offertes door de afnemer gelden als onherroepelijk.
 3. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
  ondertekening van het contract door Preston Ability, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de
  schriftelijke opdrachtbevestiging door Preston Ability.
 4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
  een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Preston Ability
  gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Preston Ability in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd,
  met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de afnemer in rekening is gebracht.
 6. Alle prijslijsten van Preston Ability bv zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

 

Artikel 3 – Levertijd 

 1. Een door partijen overeengekomen levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, dan wel, indien later, op de dag dat Preston Ability in het bezit is van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Een leveringstijd geldt slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Behoudens grove schuld aan de zijde van Preston Ability geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd
  – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging
  verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Levering, vervoer en opberging 

 1. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze door Preston Ability, dan wel de vervoerder, aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld op de afgesproken plaats van levering. Van de ter beschikkingstelling zal een aantekening worden gemaakt op de vrachtbrief of een soortgelijk document. De afnemer draagt zorg voor de lossing, de in ontvangstneming en de controle van de geleverde zaken en draagt tevens zorg voor de opslag en de beveiliging daarvan.
 2. Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel 4, sub a en sub c, draagt de afnemer
  het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaken mochten ontstaan, behoudens
  voor zover aan grove schuld van Preston Ability te wijten. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaken zal Preston Ability gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaken aan de afnemer in rekening brengen.
 3. Indien Preston Ability op schriftelijk verzoek van de afnemer, in afwijking van het onder sub a bepaalde, de zaken via PostNL of een daarmee vergelijkbare organisatie per post verzendt, gelden de zaken ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze voor verzending aan de PostNL of een soortgelijke organisatie ter beschikking zijn gesteld, één en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis
  is gesteld.
 4. De afnemer zal de zaken keuren binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na de levering als bedoeld in
  artikel 4, sub a en c.
 5. Indien de onder sub d bedoelde termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde
  klachten is verstreken, worden de zaken geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid
  van Preston Ability tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de vorige volzin elke vordering van de afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Preston Ability uitsluiten.
 6. Preston Ability is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, de afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.

 

Artikel 5 – Betaling 

a. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt dat betaling van het gefactureerde bedrag door de afnemer dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op de door Preston Ability aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening door de afnemer. 

b. Wanneer enige betaling niet tijdig geschiedt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag, een rente verschuldigd op het uitstaande bedrag van 1,5% per maand, waarbij overschrijding van de betalingstermijn met een deel van een maand zal gelden als overschrijding met een volledige maand. 

c. Zodra de afnemer in verzuim is met enige betaling zal de afnemer de ter incasso van de vordering
door Preston Ability gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Preston Ability verschuldigd zijn. 

 1. Indien de afnemer op enigerlei wijze in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen, zal Preston Ability gerechtigd zijn haar lopende levering en andere verplichtingen jegens de afnemer tot nader order op te schorten dan wel, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat dit op enigerlei wijze tot enige schadeplichtigheid jegens de afnemer zal kunnen leiden.
 2. Tenzij anders overeengekomen zal door Preston Ability in geval van orders tot een netto factuurwaarde van € 150,00 (honderd vijftig Euro) extra behandelingskosten van € 18,50 (achttien euro en vijftig cent) in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 – Overmacht 

 1. In alle gevallen van overmacht, met inbegrip van transportmoeilijkheden, epidemie, brand, staking en uitsluiting, bedrijfsstoringen, overheidsbesluiten en -maatregelen, beslagleggingen van welke aard dan ook, oorlog(gevaar), staat van beleg en dergelijke, zowel aan de zijde van Preston Ability als aan de zijde van haar leveranciers, zal Preston Ability haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk jegens de afnemer mogen opschorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk mogen ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid harerzijds jegens de afnemer zal kunnen leiden.
 2. Indien Preston Ability zich op overmacht wil beroepen, zal zij binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de overmachtsituatie de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Onverminderd het in artikel 4 sub a, b en c gestelde, gaat de eigendom van de door Preston Ability geleverde zaken eerst op de afnemer over zodra deze aan Preston Ability alles (waaronder gefactureerd bedraginclusief rente en kosten) heeft voldaan wat de afnemer aan Preston Ability ter zake van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is. Een retentierecht op die zaken komt de afnemer niet toe.
 2. De afnemer is slechts gerechtigd tot die daden met betrekking tot zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Preston Ability rust, die tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf behoren.
 3. Bij verkoop van de zaken op krediet aan derden is de afnemer verplicht van zijn afnemers een
  eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.
 4. Zolang de eigendom van door Preston Ability geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, zal deze niet gerechtigd zijn deze te verpanden of op enige andere wijze aan derden enig recht daarop te verlenen,
  tenzij anders dan in dit artikel vermeld.
 5. Preston Ability zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De
  afnemer zal aan Preston Ability alle medewerking verlenen teneinde Preston Ability in de gelegenheid te stellen het in sub a opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 6. Betalingen door de afnemer aan Preston Ability zullen telkens geacht worden betrekking te hebben op de langst openstaande factuur van Preston Ability.

 

Artikel 8 – Garanties 

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Preston Ability in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal,
  voor zover het betreft bij keuring niet waarneembare gebreken aan de geleverde zaken waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 12 (twaalf) maanden na de levering (of zoveel langer als de fabrikant van de zaak op de zaak verleent) volgens artikel 4, sub a en c, zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Preston Ability toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 2. In afwijking van het bepaalde onder a, gelden voor zaken en onderdelen door Preston Ability van derden betrokken, de door deze derden gestelde garantiebepalingen.
 3. Door Preston Ability geleverde zaken waarover door de afnemer terecht en tijdig is gereclameerd, worden naar keuze van Preston Ability hetzij hersteld, hetzij teruggenomen tegen het voor deze zaken gefactureerde bedrag, hetzij vervangen door gelijksoortige zaken waaraan geen gebreken kleven.
 4. Preston Ability zal van de in de artikelen 8, 11 en 12 gegeven garantie zijn bevrijd indien aan de door Preston Ability aan de afnemer geleverde zaken, door de afnemer of derden wijzigingen zijn aangebracht, alsmede indien de geleverde zaken niet in overeenstemming met de specificatie of de normale bestemming zijn gebruikt alsmede indien de afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem
  voortvloeiende verplichting jegens Preston Ability niet of niet tijdig nakomt. Preston Ability zal eveneens van de in de artikelen 8, 11 en 12 gegeven garantie zijn bevrijd ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door of onzorgvuldig gedrag van de afnemer, diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen.

 

Artikel 9 – Reclames 

 1. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Preston Ability ter zake van die gebreken vervalt.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 (veertien) dagen na verzenddatum van de factuur.
 3. Rechtsvorderingen ter zake van gebreken dienen binnen 1 (één) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 4. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Preston Ability.
 5. Als dealer van Preston Ability gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van mailingen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Preston Ability is beperkt tot nakoming van de in de artikelen 8, 11 en 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde van Preston Ability en behoudens het bepaalde in de vorige volzin is alle aansprakelijkheid van Preston Ability, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Preston Ability is derhalve ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de
  afnemer verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.
 2. In alle gevallen waarin, ondanks het bepaalde onder a, Preston Ability krachtens een rechterlijke uitspraak tot
  schadevergoeding gehouden is, wordt deze schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag dat ingevolge de verzekeringen van Preston Ability in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Indien een beroep op het in de vorige volzin bepaalde niet wordt gehonoreerd, zal het bedrag aan schadevergoeding nimmer hoger zijn dan de netto factuurwaarde van het geleverde waardoor de schade is ontstaan.
 3. De afnemer is gehouden Preston Ability te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Preston Ability in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

 

Artikel 11 – Dienstverlening en inbedrijfstelling 

 1. Indien Preston Ability met de afnemer enige vorm van dienstverlening ter zake van de door Preston Ability geleverde zaken overeenkomt, zoals de inbedrijfstelling daarvan, zal Preston Ability zich inspannen deze diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan Preston Ability de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De afnemer aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid
  of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Preston Ability zal de afnemer daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 12 – Proefleveringen 

 1. Indien is overeengekomen dat zaken op proef geleverd zullen worden, zullen de partijen een proeftermijn overeenkomen. Deze proeftermijn vangt aan op het moment dat de zaken aan de afnemer overeenkomstig artikel 4, sub a en c zijn geleverd. De proeflevering wordt gefactureerd.
 2. Indien de afnemer de zaken binnen de tussen de partijen overeengekomen proeftermijn onbeschadigd
  en in de originele verpakking aan Preston Ability retourneert, zal de eerder toegezonden factuur door Preston Ability worden gecrediteerd.
 3. Indien de afnemer de zaken niet, of beschadigd, dan wel pas na afloop van de overeengekomen proeftermijn retourneert, dan wordt een koopovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen en dient
  de afnemer de door Preston Ability toegezonden factuur op de door Preston Ability aan te geven wijze en binnen de gestelde termijn te voldoen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht 

Op de verhouding tussen Preston Ability en de afnemer, zowel in de precontractuele als in de contractuele fase, inclusief alle daaruit voortvloeiende geschillen van welke aard dan ook, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, behoren voor zover ze de competentie van de kantonrechter te boven gaan tot de uitsluitende competentie van de rechter te Amsterdam. 

Artikel 14 – Nietigheid 

Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke bepalingen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet. 

Dealer login

Voor het downloaden van prijslijsten, technische documentatie en meer.